เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่993/2531

 

บริษัท สหพัฒนายานยนต์ จำกัด

โจทก

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 19, 21 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีการค้า
(ฉบับที่ 8)

โจทก์ให้การในชั้นตรวจสอบไต่สวนต่อเจ้าพนักงานประเมินรับรองว่า จะนำหลักฐานการขายรถยนต์ของตัวแทนโจทก์มามอบให้เจ้าพนักงานประเมินจนครบถ้วน แล้วโจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำรับรองดังนี้ คำรับรองดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าเป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 19 และจะนำประมวลรัษฎากร มาตรา 21 มาใช้บังคับแก่โจทก์หาได้ไม่ โจทก์มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินได้
บัญชีหรือพยานหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานประเมินต้องการจากโจทก์นั้น ผู้แทนจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลต่างหากจากโจทก์เป็นผู้จัดทำและเก็บรักษา และเอกสารดังกล่าวไม่มีที่โจทก์ ดังนั้นการที่โจทก์ไม่ส่งเอกสารดังกล่าวตามหมายหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน ถือไม่ได้ว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน โจทก์จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์การประเมิน
คำอุทธรณ์การประเมินของโจทก์ลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันบริษัทโจทก์ไม่ครบถ้วนตามที่จดทะเบียนไว้ แต่เจ้าพนักงานของจำเลยก็ยอมรับโดยมิได้ท้วงติงและรับวินิจฉัยให้โจทก์ เมื่อโจทก์ยอมรับเอาคำอุทธรณ์นั้นโดยมิได้โต้แย้ง จึงเท่ากับเป็นการให้สัตยาบัน คำอุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่เสียไป จำเลยจะอ้างว่าคำอุทธรณ์การประเมินของโจทก์ไม่ชอบและถือว่าโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์การประเมินจึงไม่มีอำนาจฟ้องหาได้ไม่
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีการค้า (ฉบับที่ 8) เรื่องให้ใช้เกณฑ์คำนวณราคาตลาดเป็นมูลค่าของสินค้า ข้อ 1(ข) ระบุให้อำนาจราคาตลาดของรถยนต์ตามราคาตลาดอันผู้ขายปลีกได้ตั้งไว้ครั้งสุดท้ายสำหรับการขายในเดือนที่ผลิตรถยนต์นั้น ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานประเมินประเมินรายรับเพื่อเสียภาษีการค้าโดยวิธีใช้ราคาขายปลีกเงินสดถัวเฉลี่ยจากราคารถยนต์คันที่ขายไว้ เกินกว่ามูลค่ารถยนต์ที่โจทก์ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานสรรพากรและคูณด้วยจำนวนรถยนต์ที่ขายได้ในเดือนนั้น ๆ เป็นมูลค่าของราคารถยนต์ที่ขายได้ในแต่ละเดือนจึงเป็นการไม่ชอบ

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021