เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่905/2531

 

นางสาวเนาวรัตน์ ยุกตะนันท์

โจทก

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 8, 30

จำเลยแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไปยังโจทก์ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับซึ่งคนรับใช้อายุ 18 ปีเศษ และอยู่ในบ้านโจทก์ได้รับไว้ จึงฟังได้ จำเลยใช้วิธีการแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หาได้ใช้วิธีนำไปส่งดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากรไม่ ความในมาตรา 8 วรรคสอง แห่งบทบัญญัติดังกล่าวจึงไม่ใช้กับกรณีนี้ แต่การส่งโดยทางไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์อาจนำจ่ายให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับก็ได้ ผู้แทนของผู้รับคือบุคคลซึ่งอยู่หรือทำงานในบ้านเรือนหรือสำนักทำการงานของผู้รับ และเมื่อจ่ายให้แก่ผู้แทนของผู้รับแล้วให้ถือว่าได้นำจ่ายให้แก่ผู้รับแล้วแต่เวลาที่นำจ่าย ข้อกำหนดของไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2529 ไม่ได้กำหนดอายุของผู้แทนของผู้รับไว้แต่อย่างใด ส่วนการที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้อุทธรณ์จะทราบหรือไม่ และทราบเมื่อใดเป็นอีกเรื่องหนึ่ง คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ให้ทำเป็นหนังสือและส่งไปยังผู้อุทธรณ์เท่านั้น จึงถือว่าโจทก์ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยประมวลรัษฎากรมาตรา 8 แล้ว เมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่โจทก์ได้รับแจ้ง คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงขัดต่อมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021