เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่702/2531 
บริษัท อีคอนไทย จำกัดโจทก
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 71 (1)ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 225

โจทก์ฟ้องและอ้างว่า จำเลยได้ครอบครองเอกสารประกอบการลงบัญชีของโจทก์แล้วทั้งหมด จำเลยไม่อาจทำการประเมินโดยอาศัยอำนาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 71(1) เป็นเหตุทำให้การประเมินไม่ชอบ โดยไม่ได้อ้างเหตุผลข้อที่ว่า โจทก์ไม่ได้เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่อาจ มีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในครอบครอง ไม่สามารถนำส่งได้ไว้ในคำฟ้องแต่อย่างใดโดยไม่ได้ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นว่ากันในศาลชั้นต้น โจทก์เพิ่งยกปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาอ้างใน ชั้นอุทธรณ์ อุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021