เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่701/2531

 

นายวรงค์ วงศ์ทองศรี

โจทก

กรมสรรพากรกับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 19, 20

เจ้าพนักงานประเมินได้กำหนดรายรับของโจทก์ที่เป็นเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างซึ่งได้รับจากผู้เช่าตึกและแผงลอย โดยอาศัยพยานหลักฐานจากการสอบถามผู้เช่าตึกแถว 5 ราย และผู้เช่า แผงลอย 4 ราย แล้วจึงนำมาคำนวณหาเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างตึกแถวและแผงลอยที่ให้เช่าทั้งหมด การที่เจ้าพนักงานประเมินได้กำหนดรายรับของโจทก์ด้วยวิธีนี้ เป็นการประเมินรายได้ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด หากไม่ใช้วิธีนี้จำเลยก็ไม่อาจกำหนดรายรับของโจทก์ได้ การประเมินของจำเลยจึงชอบด้วยกฎหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021