เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่651/2531

 

เรื่อง ภาษีเงินบำเหน็จและค่าชดเชย

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร,แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

ศาลพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินบำเหน็จและค่าชดเชยแก่โจทก์แม้โจทก์จะมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ตาม แต่เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง กำหนดให้จำเลยต้องออกภาษีเงินได้นั้นแก่โจทก์จำเลยจึงต้องจ่ายเงินดังกล่าวเต็มจำนวนโดยไม่หักภาษีเงินได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021