เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่610/2531

 

เรื่อง ขอปิดอากรแสตมป์ในชั้นฎีกา

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร

คำสั่งคำร้องที่ 610/31โจทก์มิได้ร้องขอปิดอากรแสตมป์ในสัญญาค้ำประกันก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา จะมาร้องขอปิดในชั้นฎีกาไม่ได้

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021