เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่249/2531

 

นางสาวลาวัลย์ สุเมธานุรักขกุล กับพวก

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 42(9) บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้าที่ 11

การที่โจทก์ทั้งสองเป็นหุ้นส่วนกันรับซื้อฝากที่ดินไว้เพื่อแบ่งกำไรจากการซื้อฝากระหว่างระยะเวลาขายฝากโจทก์ทั้งสองแบ่งแยกที่ดินดังกล่าว เช่นนี้ส่อว่าเป็นการดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนที่จะหากำไร และเมื่อที่ดินหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ โจทก์ทั้งสองก็ขายต่อไปย่อมแสดงให้เห็นว่าเป็นการมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(9) และโจทก์ทั้งสองจึงเป็นผู้ประกอบการค้าอสังริมทรัพย์ตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้าที่ 11

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021