เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่65/2531

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูซี

โจทก

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 87, 87 ทวิ (7)

แม้เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยไม่มีอำนาจกำหนดรายรับขั้นต่ำประจำเดือนของโจทก์ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2525 เป็นต้นไป เพราะโจทก์ยังมิได้ยื่นแบบแสดงรายการการค้าหรือปฏิบัติขัดต่อประมวลรัษฎากร มาตรา 87 ก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการการค้าเพื่อเสียภาษีการค้าในปี พ.ศ. 2525 ไว้แล้ว การที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 87, 87 ทวิ (7) จึงเป็นการแจ้งการประเมินภาษีการค้าที่ชอบแล้ว โจทก์จึงต้องชำระภาษีการค้า เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามที่เจ้าพนักงานประเมิน

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021