เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1/2531

 

เรื่อง ภาษีอากร

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528

คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ 1/31 นายอำเภอเมืองภูเก็ตมีคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากรให้ยึดอาคารโรงงานของบริษัท ซ.ผู้ค้างชำระภาษีอากร โจทก์คัดค้านการยึดทรัพย์ดังกล่าวโดยโต้แย้งว่าเป็นทรัพย์ของโจทก์ และฟ้องขอให้เพิกถอนการยึดหรือปล่อยทรัพย์ที่ยึด ดังนี้ คดีมีประเด็นข้อพิพาทว่าทรัพย์ที่เจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ยึดไว้นั้นเป็นของโจทก์หรือบริษัท ซ. ไม่มีกรณีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องภาษีอากร คดีของโจทก์ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021