เมนูปิด

แบบคำร้อง/คำขอแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.ภ.พ.01แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรPDF | ZIP
2.ภ.พ.01.1แบบคำขอแจ้งขอใช้สิทธิ์เพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มPDF | ZIP
3.ภ.พ.01.2แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวPDF | ZIP
4.ภ.พ.01.3แบบแจ้งการประกอบกิจการค้าทองคำ

-ผู้ประกอบการที่มีหรือไม่มีใบอนุญาตค้าของเก่าสามารถจดแจ้งตามแบบ ภ.พ.01.3 ได้

PDF | ZIP
5.ภ.พ.01.5แบบแจ้งการประกอบกิจการนำเข้าหรือขายอัญมณี ทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียมPDF | ZIP
6.ภ.พ.01.6คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวในเขตปลอดอากรPDF | ZIP
7.ภ.พ.02แบบคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันPDF | ZIP
8.ภ.พ.02.1แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันPDF | ZIP
9.ภ.พ.04แบบคำขอรับใบแทนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มPDF | ZIP
10.ภ.พ.05.1แบบแจ้งรายการประมาณการการใช้พื้นที่อาคารPDF | ZIP
11.ภ.พ.05.2แบบแจ้งวันที่ก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์PDF | ZIP
12.ภ.พ.05.3แบบแจ้งรายการเริ่มใช้อาคารPDF | ZIP
13.ภ.พ.05.4แบบแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่อาคารPDF | ZIP
14.ภ.พ.06แบบคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากรPDF | ZIP
15.

-

หนังสืออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามข้อ 9 (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2536)PDF | ZIP
16.ภ.พ.06.1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติPDF | ZIP
17.ภ.พ.07แบบคำขออนุมัติให้สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการายย่อยPDF | ZIP
18.ภ.พ.08แบบคำขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
PDF | ZIP
19.ภ.พ.09แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรPDF | ZIP
20.ภ.พ.09.1แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวPDF | ZIP
21.ภ.พ.13แบบคำขอให้นำเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารPDF | ZIP
22.ภ.พ.14แบบคำขออนุมัติจัดทำรายงานตามมาตรา 87/1 แห่งประมวลรัษฎากรของสถานประกอบการรถเข็นล้อเลื่อน/แผงลอย/ร้านค้าย่อย/ลักษณะอื่นPDF | ZIP
23.ภ.พ.73.1หนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มPDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 29-11-2020