เมนูปิด

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 230 (พ.ศ. 2544)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้เงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออาคาร อาคารพร้อมที่ดิน ห้องชุดในอาคารชุดหรือที่ดินพร้อมกับว่าจ้างก่อสร้างอาคารในที่ดิน ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

                      (1) ภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อ และกรณีซื้อที่ดินพร้อมกับว่าจ้างก่อสร้างอาคารในที่ดินนั้น ต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ผู้มีเงินได้และการก่อสร้างอาคารต้องแล้วเสร็จ

                      (2) ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

 

                ข้อ 2  การได้รับยกเว้นตามข้อ 1 มีจำนวนดังนี้

                      (1) ถ้ามีการจ่ายเงินตามราคาที่ตกลงกันทั้งจำนวนในคราวเดียว หรือมีการผ่อนชำระเงินจำนวนนั้นไม่ว่างวดเดียวหรือหลายงวดภายในระยะเวลาตามข้อ 1(1) เพื่อให้ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อ โดยไม่มีการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อหรืออาคารที่สร้างนั้นเป็นประกันการกู้ยืมเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือสร้างอาคาร ให้ได้รับยกเว้นเท่ากับจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสองแสนบาท และให้นำมาคำนวณเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ปีภาษีละครึ่งหนึ่งเป็นเวลาสองปีภาษีติดต่อกัน ตั้งแต่ปีภาษีที่ผู้มีเงินได้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น

                      (2) ถ้ามีการชำระเงินจำนวนหนึ่งเป็นงวด ไม่ว่างวดเดียวหรือหลายงวด เพื่อให้ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ในกรณีอื่นนอกจาก (1) ให้ได้รับยกเว้นเท่ากับจำนวนที่จ่ายจริงภายในระยะเวลาตามข้อ 1(1) แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้นำมาคิดคำนวณเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อ

                      ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 98) )

 

                ข้อ 3  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2544

 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

___________________________________________________________________

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวจากภาวะตกต่ำโดยนำมาตรการด้านภาษีมาใช้เป็นมาตรการหนึ่งสำหรับจูงใจให้ประชาชนเข้ามาซื้อหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อผลักดันให้ประชาชนนำเงินออมที่มีอยู่มาจ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ อันจะทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในภาวะซบเซาสามารถมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงสมควรกำหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออาคาร อาคารพร้อมที่ดิน ห้องชุดในอาคารชุด หรือที่ดินพร้อมกับว่าจ้างก่อสร้างอาคารลงบนที่ดิน ภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อันจะเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งซื้อหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

(ร.จ. เล่ม 118 ตอนที่ 76 ลงวันที่ 6 กันยายน 2544)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022