เมนูปิด

การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ     ฟังเสียงข่าว

            หัวข้อ   การอุทธรณ์ภาษีอากรคืออะไร?
            หัวข้อ   การอุทธรณ์ภาษีอากรจะต้องทำอย่างไร?
            หัวข้อ   แบบคำอุทธรณ์ที่อธิบดีกำหนด ได้แก่แบบใดบ้าง?
            หัวข้อ   ผู้ถูกประเมินภาษีจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อใคร?
            หัวข้อ   ยื่นอุทธรณ์ได้ที่ไหน?
            หัวข้อ   การยื่นอุทธรณ์มีกำหนดเวลาหรือไม่ อย่างไร?
            หัวข้อ   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมกับการยื่นอุทธรณ์มีอะไรบ้าง?
            หัวข้อ   เมื่อยื่นอุทธรณ์แล้วจะใช้อะไรเป็นหลักฐาน?
            หัวข้อ   ผลการพิจารณาอุทธรณ์เป็นอย่างไร?
            หัวข้อ   หากไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ควรทำอย่างไร?
            หัวข้อ   หากจะใช้สิทธิอุทธรณ์ ผู้ถูกประเมินภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามการประเมินหรือไม่?
            หัวข้อ   หากจะยังไม่ชำระภาษีตามหนังสือแจ้งการประเมินระหว่างรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ       
                 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดจะต้องทำอย่างไร?
            หัวข้อ   ถ้าผู้ถูกประเมินภาษีไม่สามารถยื่นคำอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจะต้องดำเนินการอย่างไร?
            หัวข้อ   ขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักอุทธรณ์ โทร. 02-272-8417

ปรับปรุงล่าสุด: 31-08-2016