เมนูปิด

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ประสงค์ขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว

  1. เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
  2. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ปรับปรุงล่าสุด: 16-11-2020