เมนูปิด

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยมูลนิธิหรือสมาคมที่ประสงค์จะขอให้พิจารณาประกาศกำหนดเป็นองค์การสถานสาธารณกุศล สามารถยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิหรือสมาคม (ฉบับที่ 704) หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกําหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรและมาตรา 3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 ต่ออธิบดีกรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลต่อไป หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 1161

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-01-2021