เมนูปิด
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์
กรุณาเลือกปีภาษี
 
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
2557
ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.ภ.ง.ด. 90แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.90  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.90
2.ภ.ง.ด. 91
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียวClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.91  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.91
3.ภ.ง.ด. 93
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับใช้ยื่นก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.93  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.93
4.ภ.ง.ด. 94
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากรClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.94 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.94
5.    -
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากรClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.94  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ;วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.94
6.ภ.ง.ด. 95
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับคนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.95  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.95
7.-ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 กรณีคนพิการที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และกรณีผู้มีเงินได้ (รวมถึงคนพิการ) ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ
8.-ใบแนบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91
9.-ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.90  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.90
    

เอกสารประกอบการยื่นแบบ
ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.-การหักลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินบริจาคและรายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา สถานสาธารณกุศล กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ และกองทุนฯลฯClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file การหักลดหย่อนเงินบริจาค  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file การหักลดหย่อนเงินบริจาค
2.-
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2557 สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (1) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.90  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีการกรอกแบบ ภ.ง.ด.90
3.-
รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.90 กรณีรวมคำนวณภาษี
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.90  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.90
4.-
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2557 สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.91  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีการกรอกแบบ ภ.ง.ด.91
5.-
รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.91 กรณีรวมคำนวณภาษี
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.91  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.91
6.-ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file   Click เพื่อดาวน์โหลด zip file
7.-ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file   Click เพื่อดาวน์โหลด zip file
8.-รายงานบัญชีรับ-จ่ายของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file   Click เพื่อดาวน์โหลด zip file

ปรับปรุงล่าสุด: 21-11-2020