เมนูปิด
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์
กรุณาเลือกปีภาษี
 
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
2558
ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.ภ.ง.ด. 90แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป (ปรับปรุงวันที่ 29 ธันวาคม 2558)Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.90  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.90
2.ภ.ง.ด. 91แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน(ปรับปรุงวันที่ 28 ธันวาคม 2558)Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.91  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.91
3.ภ.ง.ด. 93
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับใช้ยื่นก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการกภาษี (ปรับปรุงวันที่ 5 มกราคม 2559)Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.93  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.93
4.ภ.ง.ด. 95
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (ปรับปรุงวันที่ 6 มกราคม 2559)Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.95  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.95
5.ภ.ง.ด. 94
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากรClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.94 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.94
    

เอกสารประกอบการยื่นแบบ
ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.-การหักลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินบริจาคและรายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา สถานสาธารณกุศล กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ และกองทุนฯลฯClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file การหักลดหย่อนเงินบริจาค  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file การหักลดหย่อนเงินบริจาค
2.-ใบแนบ ภ.ง.ด.90, 91 กรณีคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะที่เลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ ภ.ง.ด.90, 91  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบ ภ.ง.ด.90, 91
3.-รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.90 กรณีรวมคำนวณภาษี Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file รายละเอียดแนบ 90  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file รายละเอียดแนบ 90
4.-รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.91 กรณีรวมคำนวณภาษี Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file รายละเอียดแนบ 91  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file รายละเอียดแนบ 91
5.-วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2558 สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากรClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบฯ 91  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบฯ 91
6.-วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2558 สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (1) - (8) แห่งประมวลรัษฎากรClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบฯ 90  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบฯ 90
7.-วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากรClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบฯ  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบฯ
8.ล.ย.03หนังสือรับรองการลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file ล.ย.03  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ล.ย.03
9.ล.ย.04หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file ล.ย.04  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ล.ย.04
10. ล.ย.04-1หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file ล.ย.04-1  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ล.ย.04-1
11.-ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file   Click เพื่อดาวน์โหลด zip file
12.-ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ กรณีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือกรณีคนพิการ อายุไม่เกิน 65 ปีClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file   Click เพื่อดาวน์โหลด zip file
13.-ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแสดงเงินได้ฯ  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแสดงเงินได้ฯ
14.-ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ
15.-รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด.94 กรณีรวมคำนวณภาษีClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file รายละเอียดแนบฯ  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file รายละเอียดแนบฯ

ปรับปรุงล่าสุด: 21-11-2020