เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่14060/2555 
นางสาวสุวรรณา อาริยพัฒนกุลโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มูลเหตุที่พิพาทคดีนี้สืบเนื่องมาจากสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดินสลับแปลงกัน โดยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 3008 ให้แก่นาย ม. สลับแปลงกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 3007 ให้แก่นาง ฟ. ซึ่งที่ดินทั้งสองแปลงอยู่ติดกัน นาย ม. และนาง ฟ. ต่างครอบครองที่ดินในตำแหน่งที่ถูกต้องอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่แรก โดยสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินรับรองข้อเท็จจริงว่า โฉนดที่ดินของสมาชิกทั้งสองรายนั้นได้สลับแปลงกันจริง ทั้งขอให้สำนักงานที่ดินโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสองแปลงสลับกลับคืนให้ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว ขณะที่ยังไม่มีการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว ให้ถูกต้อง โจทก์ซื้อที่ดินเฉพาะส่วนจำนวน 12 ไร่ จากนาย ธ. และเป็นเจ้าของร่วมกับนาย ม. ซึ่งยังเป็นกรณีจดทะเบียนโฉนดผิดแปลงโดยโฉนดที่ดินไม่ตรงกับการยึดถือครอบครอง ต่อมาโจทก์และนาง ฟ. แก้ไขให้ถูกต้องโดยทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเอกสารสิทธิในโฉนดที่ดินสลับกลับคืนให้แก่กันตามความถูกต้องและเป็นจริง แม้โจทก์ได้กระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่โจทก์มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ฟังไม่ได้ว่า การจดทะเบียนโฉนดที่ดินสลับแปลงให้ตรงตามความเป็นจริงที่ครอบครองนั้นเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางค้าหรือหากำไร ดังนั้น โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและ
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ปรับปรุงล่าสุด: 14-02-2021