เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่6920/2555 
กรมสรรพากรโจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.เอสเตท ที่ 1จำเลย
นายเธียร เฟื่องฟูสกุล ที่ 2 
นธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ที่ 3 
เรื่อง ภาษีอากร และค้ำประกัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1077 (2) และมาตรา 1087
แม้ภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นภาษีอากรประเมินตามมาตรา 77 แห่งประมวลรัษฎากร แต่การที่จำเลยที่ 1 ใช้สิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และขอรับเงินภาษีคืนไปก่อน โดยวางหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งโจทก์ได้คืนเงินให้แก่จำเลยที่ 1 ไปก่อนการตรวจสอบเพื่อคืนภาษี ต่อมาเมื่อโจทก์แจ้งให้จำเลยที่ 1 นำส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ที่พิพาทเพื่อตรวจคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่จำเลยที่ 1 ไม่ไปพบและไม่นำส่งเอกสารดังกล่าวให้โจทก์ตรวจสอบ การที่โจทก์มีหนังสือขอให้จำเลยคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว เป็นกรณีที่โจทก์คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่จำเลยที่ 1 ก่อนการตรวจสอบความถูกต้องของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จำเลยที่ 1 ได้รับคืนก่อนการตรวจสอบ เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามให้รับผิดตามข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนตรวจสอบความถูกต้องและไม่ใช่การประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มโจทก์จึงมีสิทธิเรียกเงินดังกล่าวคืนจากจำเลยที่ 1 ได้ ส่วนจำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดจึงต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของจำเลยที่ 1 อย่างไม่จำกัดจำนวนตามมาตรา 1077 (2) และมาตรา 1087 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ ได้เข้าทำสัญญาผูกพันตนว่า หากผลการตรวจสอบปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และเจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบแล้ว จำเลยที่ 1 ไม่นำเงินภาษีที่ได้รับคืนไปส่งคืนให้แก่โจทก์ภายในกำหนดเวลาที่ได้รับแจ้ง จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันยอมชำระเงินจำนวนดังกล่าวแทนให้จนครบถ้วนทันทีโดยมิต้องรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระก่อน การที่จำเลยที่ 1 ไม่ยอมไปพบและนำเอกสารไปให้โจทก์ตรวจสอบ จำเลยที่ 1 จึงผิดสัญญาและไม่มีสิทธิได้รับเงินภาษีซื้อตามแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มคืน เมื่อโจทก์ทวงให้จำเลยที่ 1 คืนเงินภาษีซื้อที่ได้รับคืนไปแล้ว แต่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระ จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมรับผิดในหนี้ดังกล่าวด้วย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 14-02-2021