เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4233/2555 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทยคลังสินค้า จำกัด (มหาชน)โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2 (6)

การที่โจทก์ต้องโอนที่ดินพร้อมคลังสินค้าที่โจทก์มีไว้ใช้ในการประกอบกิจการตามฟ้องให้แก่ กรมทางหลวง ก็เนื่องมาจากมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 ออกมาใช้บังคับ แม้โจทก์จะไม่ทำสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่ถูกเวนคืน ณ สำนักงานที่ดินจากกรมทางหลวง โจทก์ก็ย่อมต้องถูกเวนคืนที่ดินพร้อมคลังสินค้าของโจทก์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 อยู่นั่นเอง การที่โจทก์ทำสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมคลังสินค้าที่ถูกเวนคืนก่อนได้รับเงินทดแทนจากกรมทางหลวง จึงไม่เข้าลักษณะการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 แต่อย่างใด

 

ปรับปรุงล่าสุด: 14-02-2021