เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3260/2556 
นางน้อย พันธุ์โพธิ์โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง การเพิกถอนนิติกรรมจำนองที่ดิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง-
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 โจทก์ บุตรชายโจทก์ นาง ท. และนาง น. ได้เดินทางไปที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา นาง ศ. นิติกรของจำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบว่า การจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทของโจทก์เป็นประกันการชำระหนี้ค่าภาษีอากรของห้างฯ บุตรชายโจทก์และนาง ท. ซึ่งมาพร้อมกับโจทก์และสามารถอ่านหนังสือได้ย่อมทราบเรื่องดี ทั้งนาง ท. เคยลงลายมือชื่อเป็นพยานในหนังสือมอบอำนาจที่โจทก์มอบอำนาจให้ นาง น. นำที่ดินพิพาทไปทำสัญญาประกันตัวนางสาว ก. ที่ศาลแขวงขอนแก่นด้วย นอกจากโจทก์ลงลายพิมพ์นิ้วมือในบันทึกคำให้การของโจทก์แล้ว นาง ท. และ นาง น. ก็ลงลายมือชื่อเป็นพนายด้วยประกอบกับเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545 โจทก์และนาย ฉ. สามีของโจทก์เดินทางไปที่สำนักงานที่จังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี นาย อ. นิติกรของจำเลย ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยกับโจทก์ ก็ได้แจ้งยืนยันกับโจทก์ว่า การจดทะเบียนจำนองเป็นประกันการชำระหนี้ค่าภาษีอากร อีกทึ้งเจ้าพนักงานที่ดินยังได้แจ้งให้โจทก์ทราบเช่นกัน โจทก์ทราบแล้วจึงพิมพ์ลายนิ้วมือลงในสัญญาจำนองที่ดิน นาย ฉ. สามีของโจทก์ก็ได้ลงลายพิมพ์นิ้วมือเป็นพยานไว้ด้วย ข้อเท็จจริงรับได้ตามพยานหลักฐานของจำเลยว่า โจทก์ทราบเป็นอย่างดีว่า โจทก์จดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทกับจำเลยเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ค่าภาษีอากรของห้างฯ ส่วนที่มีการแก้ไขสัญญาจำนองที่ดิน นาย ก. พยานจำเลยซึ่งเป็นนิติกรสำนักงานสรรพากรพื้นที่ของแก่นเบิกความว่า เมื่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่นคราราชสีมามีหนังสือแจ้งผลการจดทะเบียนจำนองให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นทราบ พยานได้ตรวจหนังสือสัญญาจำนองแล้วพบว่า ข้อ 5 มีข้อบกพร่อง เนื่องจากระบุว่า เป็นการค้ำประกันการกู้ยืมเงินระหว่างจำเลยกับห้างฯ ซึ่งไม่ถูกต้องพยานจึงแจ้งให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมาทำการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยเปลี่ยนข้อความใหม่ว่าเป็นประกันการชำระหนี้ค่าภาษีอากรของห้างฯ ซึ่งเรื่องนี้ นาง ศ. พยานจำเลยก็เบิกความสอดคล้องกันโดยได้ความว่า นาง ศ. เป็นผู้ไปดำเนินการแก้ไขข้อความดังกล่าวที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ก่อนที่จะไปดำเนินการแก้ไข นาง ศ. ได้แจ้งให้โจทก์ทราบจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทแล้วบุตรสาวโจทก์ชื่ออ้อยโทรศัพท์มาสอบถามนาง ศ. ว่า หนี้ค่าภาษีอากรมีการชำระแล้วหรือยัง จะได้ปลดจำนองให้แก่โจทก์ นาง ศ. แจ้งว่า ให้สอบถามไปยังสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า หนังสือสัญญาจำนองข้อ 5 ที่ผิดพลาดนั้นได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว โดยโจทก์ทราบเรื่องเป็นอย่างดี การที่โจทก์จดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทกับจำเลยเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ค่าภาษีอากรของห้างฯ จึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 15-02-2021