เมนูปิด

การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 7


   - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 7

     - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 7 (หน่วยสอบที่ 6)

     - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง เลื่อนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 7 (เฉพาะหน่วยสอบที่ 6) 

   - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 7

ปรับปรุงล่าสุด: 30-08-2021