เมนูปิด

การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 6


ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 6
     • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หน่วยสอบที่ 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
     • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หน่วยสอบที่ 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2
     • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หน่วยสอบที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี
     • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หน่วยสอบที่ 4 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
     • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หน่วยสอบที่ 5 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
     • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หน่วยสอบที่ 6 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี
     • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หน่วยสอบที่ 7 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี
     • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หน่วยสอบที่ 8 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
     • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หน่วยสอบที่ 9 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1
     • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หน่วยสอบที่ 10 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 6
     • ที่อยู่ของหน่วยสอบที่ 1-10
     • ใบรับการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
     • ใบแจ้งที่อยู่
     • ใบรับรองแพทย์
     • กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หน่วยสอบที่ 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
     • กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หน่วยสอบที่ 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2
     • กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หน่วยสอบที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี
     • กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หน่วยสอบที่ 4 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
     • กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หน่วยสอบที่ 5 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
     • กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หน่วยสอบที่ 6 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี
     • กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หน่วยสอบที่ 7 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี
     • กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หน่วยสอบที่ 8 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
     • กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หน่วยสอบที่ 9 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1
     • กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หน่วยสอบที่ 10 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

      - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 6

ปรับปรุงล่าสุด: 09-09-2021