เมนูปิด
     Description :

          ให้บริการข้อมูลผู้ประกอบการ ที่ได้รับสิทธิเมื่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ซื้อสินค้าแล้ว สามารถเรียกคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ในภายหลัง โดยให้บริการ สำหรับหน่วยงาน ที่ต้องการนำข้อมูลดังกล่าวไปให้ บริการนักท่องเที่ยว เพื่อตรวจสอบร้านค้า ที่นักท่องเที่ยวสามารถ เรียกคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ซึ่งป้องกัน การแอบอ้าง จากร้านค้า ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อ นักท่องเที่ยวในภายหลัง และให้นักท่องเที่ยว มีความมั่นใจในการซื้อสินค้าจากร้านดังกล่าว

          Providing information on business which have joined VAT refund for tourists scheme. This is to prevent forging of tax invoices which can effectively increase tourists’ confidence in Thai businesses.

      UDDI :
https://rdws.rd.go.th
     Property :
Publisher : กรมสรรพากร
  The Revenue Department
e-mail :
Development Tools : MS.NET
uuid : 3d1af6e6-3080-46e6-9c3a-0126b9d59a75
URL of WSDL : https://rdws.rd.go.th/serviceRD3/vrtserviceRD3.asmx?wsdl
     ข้อมูลรับ (input) :
รหัสผู้ใช้ (username) กำหนดให้ใช้เป็น "anonymous"
รหัสผ่าน (password) กำหนดให้ใช้เป็น "anonymous"
ชื่อร้านค้า (ShopName)ชื่อร้านค้าที่ต้องการค้นหา
รหัสประเภทธุรกิจ (BusinessTypeCode) ถ้าไม่ทราบรหัส สามารถค้นหารหัสได้ใน CommonService
รหัสจังหวัด (ProvinceCode)ถ้าไม่ทราบรหัส สามารถค้นหารหัสได้ใน CommonService
รหัสถนน(StreetCode)ถ้าไม่ทราบรหัส สามารถค้นหารหัสได้ใน CommonService
     ข้อมูลส่งกลับ (output) :
 - ชื่อสถานประกอบการ (BusinessName)
 - ชื่อร้าน (ShopName)
 - เลขที่ตั้งของสถานประกอบการ (HouseNumber)
 - ถนน (StreetName)
 - ตำบล (ThumbolName)
 - อำเภอ (AmphurName)
 - จังหวัด (ProvinceName)
 - รหัสไปรษณีย์ (PostCode)
 - ชื่อประเภทธุรกิจ (BusinessTypeName)
     Download :
 WSDL        TAX Schema       Client Certificate        Code Example


ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018