เมนูปิด
     Description :
          ให้บริการข้อมูล ผู้ประกอบการที่มิได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนกับกรมสรรพากร สำหรับหน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบตัวตนการมีอยู่จริงของหน่วยงานดังกล่าว

         Providing information on business which have not registered with the Department of Business Development but have registered with the Revenue Department. This service will allow agencies to be able to investigate and verify such business’ existence.
      UDDI :
https://rdws.rd.go.th
     Property :
Publisher : กรมสรรพากร
  : The Revenue Department
e-mail :
Development Tools : MS.NET
uuid : 28db5c62-8654-4726-96cc-a04446224e7e
URL of WSDL : https://rdws.rd.go.th/serviceRD3/jointserviceRD3.asmx?wsdl
 
     ข้อมูลรับ (input) :
รหัสผู้ใช้ (username) ให้บริการเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้รหัสผู้ใช้ตามที่กรมสรรพากรกำหนด หากยังไม่มี ให้ทำหนังสือถึงอธิบดีเพื่อขอใช้งานเว็บเซอร์วิส ระบุชื่อบริการที่ต้องการ หากได้รับการอนุมัติ กรมสรรพากรจะส่งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านกลับไปยังหน่วยงานของท่าน
รหัสผ่าน (password) ให้ใช้ตามที่กรมฯกำหนด
ชนิดของบริการ (TypeOfService)

ระบุชนิดของบริการ เลือกได้ดังนี้

- ForeignCompany
- JointVenture

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN)ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ต้องการทราบข้อมูล 13 หลัก
ชื่อผู้เสียภาษีอากร (TaxpayerName)ใส่ชื่อตามที่ต้องการ
  
     ข้อมูลส่งกลับ (output) :
 - เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก (NID)
 - คำนำหน้าชื่อผู้เสียภาษีอากร (TitleName)
 - ชื่อผู้เสียภาษีอากร (TaxpayerName)
 - นามสกุลผู้เสียภาษีอากร (SurName)
 - ชื่ออาคาร (BuildingName)
 - ห้องที่ (RoomNumber)
 - ชั้นที่ (FloorNumber)
 - หมู่บ้าน (VillageName)
 - เลขที่ตั้งของสถานประกอบการ (HouseNumber)
 - หมู่ที่ (MooNumber)
 - ซอย (SoiName)
 - ถนน (StreetName)
 - ตำบล (ThumbolName)
 - อำเภอ (AmphurName)
 - จังหวัด (ProvinceName)
 - รหัสไปรษณีย์ (PostCode)
 - ชื่อประเภทกิจการ (ISICDescription)
 
     Download :
 WSDL        TAX Schema        Client Certificate       Code Example


ปรับปรุงล่าสุด: 03-12-2018