เมนูปิด
     Description :
          กรมสรรพากรมีบริการข้อมูลให้กับหน่วยงานภายนอกที่เป็นหน่วยงานราชการ ประกอบด้วยข้อมูลแบบแสดงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปแยกเป็นสำนักงานสรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
     Property :
Publisher : กรมสรรพากร
  : The Revenue Department
e-mail :
Development Tools : MS.NET
uuid : 03b0008f-b789-4c46-8c7a-5768963ebe09
URL of WSDL : http://dwws.rd.go.th/rdwspublic/service.asmx?wsdl
 
     ข้อมูลรับ (input) :
รหัสผู้ใช้ (username) ให้ใช้รหัสผู้ใช้ตามที่กรมสรรพากรกำหนด หากยังไม่มี ให้ทำหนังสือถึงอธิบดีเพื่อขอใช้งานเว็บเซอร์วิส ระบุชื่อบริการที่ต้องการ หากได้รับการอนุมัติ ทางกรมฯ จะส่งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านกลับไปยังหน่วยงานของท่าน
รหัสผ่าน (password) รหัสผ่านของหน่วยงานที่ได้รับจากกรมสรรพากร
ปี(Year)

ปีที่ต้องการข้อมูล โดยจะเป็นตัว filter ข้อมูลใน column Tax_year

เดือน(month)เดือนที่ต้องการข้อมูล โดยจะเป็นตัว filterข้อมูลใน columns Tax_month
  
     ข้อมูลส่งกลับ (output) :
 

- ชื่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

- ชื่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่

- ชื่ออำเภอ

- ชื่อจังหวัด

- ชื่อสำนักงานสรรพากรภาค

- ปีภาษี

- ไตรมาสภาษี

- รหัสเดือนภาษี

- ความหมายประเภทธุรกิจ

- ชนิดของประเภทธุรกิจ

- วันที่เริ่มสำหรับ SCD

- วันที่สิ้นสุดสำหรับ SCD

- ประเภทการขอคืน

- ระบุประเภทการขอคืน

- ประเภทเงินชำระ

- รหัสเดือนภาษี

- ไตรมาสภาษี

- ปีภาษี

- ประเภทผู้เสียภาษี

- ประเภทการยื่นแบบ

- สถานะการเป็นผู้เสียภาษีรายใหญ่

- จำนวนเงินที่ชำระ

- ยอดขายในเดือนนี้

- ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0

- ยอดขายที่ได้รับการยกเว้น

- ยอดขายที่ต้องเสียภาษี

- ภาษีขายเดือนนี้

- ยอดซื้อที่มีสิทธิ์นำภาษีซื้อมาหักในการคำนวณภาษีเดือนนี้

- ภาษีซื้อเดือนนี้

- ภาษีที่ต้องชำระเดือนนี้

- ภาษีที่ชำระเกินเดือนนี้

- ภาษีที่ชำระเกินยกมา

- ภาษีสุทธิที่ต้องชำระ

- ภาษีสุทธิที่ชำระเกิน

- เงินเพิ่ม

- เบี้ยปรับ

- รวมภาษี เงินเพิ่ม และเบี้ยปรับที่ต้องชำระ

- รวมภาษีที่ชำระเกิน หลังคำนวณเงินเพิ่มและเบี้ยปรับแล้ว

- จำนวนแบบ

 


ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018