เมนูปิด
     Description :

         ให้บริการข้อมูลตรวจสอบสถานะ และรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย ผู้ประกอบการที่ต้องการตรวจสอบบริษัทคู่ค้าว่าเป็นผู้ที่สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากสถานะนี้สามารถเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันการแอบอ้าง การออกใบกำกับภาษีอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือผู้ประกอบการต่างๆ ในภายหลัง และสร้างความเชื่อมั่นต่อบริษัทคู่ค้า

      UDDI :
     Property :
Publisher : กรมสรรพากร
  The Revenue Department
e-mail :
Development Tools : JAVA Frameworks
uuid :
URL of JSON : https://etaxws.rd.go.th/etaxapi/services/checkRegstration
     ข้อมูลรับ (input) :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ต้องการค้นหาข้อมูล 13 หลัก
     ข้อมูลส่งกลับ (output) :
 - สถานะของการตรวจสอบ (Status) true = สำเร็จ
  false = ไม่สำเร็จ
 - รหัสแสดงสถานะของการตรวจสอบ (Code)T001 - Success
  T002 - Tax Not Found
  T003 - Invalid Parameter
  T999 - Error
 - ข้อครามแสดงสถานะของการตรวจสอบ (Message)Success - T001
  Tax Not Found - T002
  Invalid Parameter - T003
  Error - T999
 - data 
    - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (taxNo) 
    - ชื่อผู้ประกอบการ (taxName) 
    - จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (isVat) 
    - วันที่อนุมัติใช้งาน e-Tax Invoice & e-Receipt (registerDatetime) 
    - วันที่สิ้นสุดใช้งาน e-Tax Invoice & e-Receipt (endDatetime) 
    - ประเภทเอกสารที่นำส่งของ ผู้ประกอบการ (documentType) 
    - ช่องทางการนำส่งของ ผู้ประกอบการ (channelType) 
    - หมายเหตุ (remark) 
ผู้ดูแลเนื้อหา พรทิพย์ 0-2272-8468

ปรับปรุงล่าสุด: 18-05-2021