เมนูปิด
-->
     Description :

          ให้บริการข้อมูลพื้นฐานของร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวเป็นข้อมูล รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด รหัสประเภทธุรกิจ ชื่อประเภทธุรกิจ รหัสถนน และชื่อถนน

          ให้บริการข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นข้อมูล รหัสอำเภอ รหัสจังหวัด คำอธิบายรหัส (คำอธิบายจะแสดงเป็นชื่ออำเภอหรือชื่อจังหวัดเช่น กรณีที่รหัสอำเภอลงท้ายด้วย '00' จะแสดงชื่อจังหวัด ถ้าลงท้ายด้วยเลขอื่นจะแสดงชื่ออำเภอในจังหวัดนั้นๆ)

          
Providing basic information on business which have joined VAT refund for tourist scheme which are Province code, Province name, Business type code, Business type name, Street code and Street name.

          Providing basic information of VAT registered person which are Amphur code, Province code and the code description. The code description will present the Amphur name or Province name , for example if the last two digits of the Amphur code is “00” the code description will present the Province name, if the last two digits of the Amphur code is not “00” then the code description will present Amphur name in that Province.

 
      UDDI :
https://rdws.rd.go.th
     Property :
Publisher : กรมสรรพากร
  : The Revenue Department
e-mail :
Development Tools : MS.NET
uuid : 9e79f191-21fc-4823-9a15-ea54a9822a4a
URL of WSDL : https://rdws.rd.go.th/serviceRD3/commonserviceRD3.asmx?wsdl
URL of JSON  https://rdws.rd.go.th/jsonRD/commonserviceRD3.asmx?op=Service
     ข้อมูลรับ (input) :
รหัสผู้ใช้ (username) กำหนดให้ใช้เป็น "anonymous"
รหัสผ่าน (password) กำหนดให้ใช้เป็น "anonymous"
บริการที่ต้องการ (typeofservice) ถ้าต้องการเชื่อมต่อกับ VRTService ให้ส่ง "VRTCommonService"
 ถ้าต้องการเชื่อมต่อกับ VATService ให้ส่ง "VATCommonService"
     ข้อมูลส่งกลับ (output) :
 
กรณีระบุบริการเป็น "VRTCommonService"
 รหัสประเภทธุรกิจ (BusinessTypeCode)
 ชื่อประเภทธุรกิจ (BusinessTypeName)
 รหัสถนน (StreetCode)
 ชื่อถนน (StreetName)
 รหัสจังหวัด (ProvinceCode)
 ชื่อจังหวัด (ProvinceName)
 
กรณีระบุบริการเป็น "VATCommonService"
 รหัสอำเภอ (AmphurCode)
 รหัสจังหวัด (ProvinceCode)
 ชื่ออำเภอ / จังหวัด (Description)
     Download :
 WSDL        TAX Schema        Client Certificate       Code Example


ปรับปรุงล่าสุด: 23-06-2020