เมนูปิด

 มาตรการของกระทรวงการคลัง

 

 


มาตรการสนับสนุนการลงทุน

 


   ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

        บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เหลือร้อยละ 25 สำหรับกำไรสุทธิไม่เกิน 300 ล้านบาท

        บริษัทใหม่ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯเหลือร้อยละ 25

        บริษัทในตลาด MAI เหลือร้อยละ 20

                  (ทั้งนี้สำหรับ 5 รอบระยะเวลาบัญชี)

   ลดภาษีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SMEs

        ลดอัตรา CIT สำหรับรายที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท เหลือร้อยละ 20,25 และ 30

        หักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นเป็นพิเศษ สำหรับคอมพิวเตอร์ โรงงาน เครื่องจักร

        ยกเว้นภาษี Venture Capital
มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค


วัตถุประสงค์

        เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาค

        เพื่อเป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น

ROH   หมายถึง

        บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

        ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค หรือการให้บริการสนับสนุน ด้านอื่นๆ ให้กับวิสาหกิจ

           ในเครือ ROH1.  สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ ROH

        หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ

        ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10 ล้านบาทขึ้นไป

        ให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาในต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ

        รายได้จากการให้บริการในต่างประเทศต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 (3 ปีแรกผ่อนผันเหลือ 1 ใน 3)

        จดแจ้งกับกรมสรรพากร

        ลดอัตรา CIT จากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 10 สำหรับ

                    เงินได้จากการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขา

                    ค่าสิทธิจากการวิจัยและพัฒนา

                    ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการให้กู้แก่วิสาหกิจในเครือ หรือสาขา

        ยกเว้นภาษีสำหรับเงินปันผล

        หักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นเป็นพิเศษสำหรับอาคารถาวร

วิสาหกิจในเครือ

        หลักเกณฑ์การถือครองหุ้น

                    ROH ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 หรือ

                    บริษัทฯ ถือหุ้น ROH ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 หรือ

                    บริษัทฯ ถือหุ้นใน ROH และถือหุ้นอีกบริษัทหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

บริษัทฯ ถือหุ้นใน ROH และถือหุ้นอีกบริษัทหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25


        หลักเกณฑ์อำนาจในการควบคุมจัดการ

                    บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ROH หรือ

                    ROH มีอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ หรือ

                    บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ROH และอีก บริษัทฯ หนึ่ง ถือว่าเป็นวิสาหกิจในเครือ2.  สิทธิประโยชน์ของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานใน ROH

        มีสิทธิเลือกไม่ต้องนำเงินได้มาคำนวณตอนปลายปีกรณียอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15

        ยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในต่างประเทศและต้องไม่นำมาถือเป็นค่าใช้จ่าย

           ในประเทศไทย

        สิทธิประโยชน์นี้มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-03-2013