ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
bullet
space
space
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
bullet 
space
space
ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น
bullet 
space
space
ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร
bullet 
space
space
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
bullet 
space
space
หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
bullet 
space
space
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน
bullet 
space
space
หมวด 3 ภาษีเงินได้
bullet 
space
space
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
bullet  
space
space
หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet 
space
space
หมวด 5 ภาษีป้าย (ยกเลิก)
bullet 
space
space
หมวด 6 อากรแสตมป์
bullet 
space
space
หมวด 7 อากรมหรสพ (ยกเลิก)
bullet 
space
space
ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิก)
bullet 
space
space
พระราชกฤษฎีกา
bullet 
space
space
กฎกระทรวง
bullet 
space
space
ประกาศกระทรวงการคลัง
bullet 
space
space
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
bullet 
space
space
คำสั่งกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ประกาศกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ระเบียบกระทรวงการคลัง
bullet 
space
space
ระเบียบกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ข่าวการปรับปรุง
bullet 
space
space
Download
bullet 
space
space
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
bullet
space
space
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
bullet
space
space
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
bullet
space
space
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
bullet
space
space
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
bullet
space
space
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
bullet
space
space
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
bullet
space
space
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
bullet
space
space
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
bullet
space
space
ข้อหารือภาษีอากร
bullet
space
space
คำพิพากษาฏีกา
bullet
space
space
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
bullet
space
space
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bullet
space
space
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
bullet
space
space
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
bullet
space
space
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
bullet
space
space


 

    หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ส่วน 1 ข้อความทั่วไป

มาตรา 77 ภาษีอากรประเมิน

มาตรา 77/1 คำนิยาม

มาตรา 77/2 การกระทำที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตรา 77/3 กิจการที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

มาตรา 77/4 ให้ส่งสำเนาสัญญาตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป

มาตรา 77/5 กิจการใดขายหรือให้บริการ อธิบดีมีอำนาจวินิจฉัย

 

 

ส่วน 2 ความรับผิดในการเสียภาษี

มาตรา 78 ความรับผิดในกรณีขายสินค้า

มาตรา 78/1 ความรับผิดในกรณีให้บริการ

มาตรา 78/2 ความรับผิดในกรณีนำเข้า

มาตรา 78/3 ความรับผิดในกรณีที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

 

 

ส่วน 3 ฐานภาษี

มาตรา 79 มูลค่าทั้งหมดที่ได้รับหรือพึงได้รับ

มาตรา 79/1 ส่งออก ขนส่งระหว่างประเทศ ที่จะกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา 79/2 นำเข้า

มาตรา 79/3 การคำนวณมูลค่า

มาตรา 79/4 การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย

มาตรา 79/5 นำเข้าและขายยาสูบ

มาตรา 79/6 นำเข้าและขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

มาตรา 79/7 การกำหนดฐานภาษีโดยพระราชกฤษฎีกา

 

 

ส่วน 4 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตรา 80 อัตรา 10.0%

มาตรา 80/1 การประกอบกิจการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0 %

มาตรา 80/2 อัตรา 2.5%

 

 

ส่วน 5 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตรา 81 การขายที่ไม่ได้ส่งออก

มาตรา 81/1 ยกเว้นให้แก่กิจการขนาดย่อม

มาตรา 81/2 อธิบดีจะให้ทำรายงานก็ได้

มาตรา 81/3 ขออนุมัติจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้

 

 

ส่วน 6 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและการคำนวณภาษี

มาตรา 82 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

มาตรา 82/1 ให้บุคคลอื่นมีหน้าที่เสียภาษี

มาตรา 82/2 ให้ลูกจ้างผู้ทำการแทนเสียภาษี

มาตรา 82/3 ภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ

มาตรา 82/4 ผู้ประกอบการเรียกภาษีจากผู้ซื้อ

มาตรา 82/5 ภาษีซื้อที่ไม่ให้นำมาหักภาษีขาย

มาตรา 82/6 เฉลี่ยภาษีซื้อ

มาตรา 82/7 การขายยาสูบที่อธิบดีกำหนด

มาตรา 82/8 ในการขายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามมาตรา 79/6

มาตรา 82/9 ใบเพิ่มหนี้

มาตรา 82/10 ใบลดหนี้

มาตรา 82/11 การจำหน่ายหนี้สูญ

มาตรา 82/12 กรณีภาษีอัตราศูนย์ ต่อมามีการโอน

มาตรา 82/13 กำหนดให้ผู้ประกอบการนอกประเทศเสียภาษี และ ชำระภาษี

มาตรา 82/14 ให้ผู้นำเข้าเสียภาษี และ ชำระภาษี

มาตรา 82/15 ให้ผู้นำเข้าสินค้า ตามภาค 4 ภายหลังโอนไป เสียภาษีและชำระภาษี

มาตรา 82/16 เสียภาษี 1.5 ห้ามเรียกภาษีขาย

มาตรา 82/17 ผู้เสียภาษีซื้อในขณะที่เสีย 1.5 หักออกเมื่อเสีย 7.0

มาตรา 82/18 ห้ามนำภาษีซื้อในขณะที่เสีย 1.5 หักออกเมื่อเสีย 7.0

 

 

ส่วน 7 การยื่นแบบและการชำระภาษี

มาตรา 83 ให้ยื่นแบบเป็นรายเดือนภาษี

มาตรา 83/1 กำหนดเวลายื่นแบบ และชำระภาษี ไม่เกิน 3 เดือน ได้

มาตรา 83/2 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ยื่นแบบและชำระภาษีช่นเดียวกับผู้ประกอบการ

มาตรา 83/3 กำหนดให้มีหน้าที่ยื่นแบบและชำระภาษีแทน

มาตรา 83/4 กำหนดให้ยื่นแบบและชำระภาษีเพิ่มเติมได้

มาตรา 83/5 ให้ผู้ทอดตลาดมีหน้าที่นำส่งภาษี

มาตรา 83/6 ให้ผู้จ่ายเงินนำส่งภาษี

มาตรา 83/7 ให้ผู้รับโอนสินค้าหรือโอนสิทธิมีหน้าที่นำส่งภาษี

มาตรา 83/8 ให้ผู้นำเข้ายื่นใบขนสินค่าและชำระภาษี

มาตรา 83/9 กรณีนำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ เขตอุตสาหกรรมส่งออก

มาตรา 83/10 กำหนดให้กรมศุลกากร หรือ กรมสรรพสามิตเก็บภาษีเพื่อกรมสรรพากร

 

 

ส่วน 8 เครคิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตรา 84 สิทธิขอคืน หรือ ขอเครคิตภาษี

มาตรา 84/1 เงื่อนไขการขอคืนภาษี

มาตรา 84/2 การขอคืนภาษีสำหรับการนำเข้า

มาตรา 84/3 ให้ดอกเบี้ยสำหรับการคืนภาษี

มาตรา 84/4 หลักเกณฑ์การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

 

 

ส่วน 9 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตรา 85 ให้ขอจดทะเบียนก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ

มาตรา 85/1 กำหนดเวลาขอจดทะเบียนของกิจการเกินขนาดย่อม

มาตรา 85/2 ให้ตัวแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดทะเบียน

มาตรา 85/3 กรณีไม่ต้องจดทะเบียน และ การจดทะเบียนชั่วคราว

มาตรา 85/4 ให้แสดงใบทะเบียนไว้ ณ ที่เปิดเผย

มาตรา 85/5 กรณีทะเบียนสูญหาย ถูกทำลาย หรือ ชำรุด

มาตรา 85/6 ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ ในการจดทะเบียน

มาตรา 85/7 การเปิดสถานประกอบการ

มาตรา 85/8 การย้ายสถานประกอบการ

มาตรา 85/9 สถานประกอบการเฉพาะกิจ

มาตรา 85/10 ขอให้อธิบดีสั่งถอนทะเบียนได้

มาตรา 85/11 กรณีเพิ่มมูลค่าของกิจการขนาดย่อม

มาตรา 85/12 แจ้งหยุดประกอบกิจการชั่วคราว

มาตรา 85/13 แจ้งโอนกิจการ

มาตรา 85/14 การควบบริษัทเข้ากัน ให้แจ้งการเลิกและการจดทะเบียนใหม่

มาตรา 85/15 แจ้งการเลิกกิจการ

มาตรา 85/16 กรณีผู้ประกอบการตาย

มาตรา 85/17 การสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน

มาตรา 85/18 ผู้รับผิดชอบ กรณีถอนทะเบียน กรณีเลิก กรณีตาย

มาตรา 85/19 กรณีที่อธิบดีสั่งขีดชื่อออกจากทะเบียน

 

 

ส่วน 10 ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

มาตรา 86 ต้องทำใบกำกับภาษีและสำเนา

มาตรา 86/1 ห้ามออกใบกำกับภาษีบางกรณี

มาตรา 86/2 การขอให้ตัวแทนออกใบกำกับภาษี

มาตรา 86/3 ให้ผู้ทอดตลาดออกใบกำกับภาษี

มาตรา 86/4 รายการในใบกำกับภาษี

มาตรา 86/5 ใบกำกับภาษีที่อธิบดีกำหนดรายการเป็นอย่างอื่น

มาตรา 86/6 ใบกำกับภาษีของกิจการค้าปลีก ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

มาตรา 86/7 ขอออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ และ ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน

มาตรา 86/8 การไม่ออกใบกำกับภาษี แต่ถ้าถูกเรียกร้องต้องออก

มาตรา 86/9 การออกใบเพิ่มหนี้

มาตรา 86/10 การออกใบลดหนี้

มาตรา 86/11 กรณีเลิกหรือเพิกถอน อธิบดีจะให้ออกใบกำกับภาษีเงินได้

มาตรา 86/12 ใบแทนใบกำกับภาษี

มาตรา 86/13 ห้ามออกใบกำกับภาษี

มาตรา 86/14 ใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิตออกให้ถือเป็นใบกำกับภาษี

 

 

ส่วน 11 การจัดทำรายงานและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสาร

มาตรา 87 ทำรายการภาษีขาย ภาษีซื้อ สินค้าและวัตถุดิบ

มาตรา 87/1 อธิบดีกำหนดให้ทำรายงานเป็นอย่างอื่นได้

มาตรา 87/2 กำหนดให้ตัวแทนจัดทำรายงาน

มาตรา 87/3 การเก็บรักษารายงาน ใบกำกับภาษีเอกสารอื่น

 

 

ส่วน 12 อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน

มาตรา 88 เหตุที่ทำให้ประเมินภาษี เบี้ยปรับเงินเพิ่ม

มาตรา 88/1 ประเมินภาษีจากใบกำกับภาษีที่ไม่มีสิทธิออก

มาตรา 88/2 จัดทำแก้ไขรายการ ประเมินภาษีเพราะเสียภาษีต่ำกว่าความจริง

มาตรา 88/3 มีอำนาจเข้าไปในสถานประกอบการ เพิ่อทำการตรวจสอบ

มาตรา 88/4 อำนาจออกหมายเรียก

มาตรา 88/5 แจ้งการประเมินเป็นหนังสือ

มาตรา 88/6 กำหนดเวลาการประเมินภาษี

 

 

ส่วน 13 เบี้ยปรับ - เงินเพิ่ม

มาตรา 89 เสียเบี้ยปรับตามกรณีและอัตรา

มาตรา 89/1 เสียเงินเพิ่ม

มาตรา 89/2 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มถือเป็นภาษี

 

 

ส่วน 14 บทกำหนดโทษ

มาตรา 90 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

มาตรา 90/1 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

มาตรา 90/2 จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 90/3 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 90/4 จำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และ ปรับตั้งแต่ 2,000 บาท  ถึง 200,000 บาท

มาตรา 90/5 ให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือ ผู้แทนของนิติบุคคลต้องรับโทษด้วย

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, July 29, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161