เมนูปิด

หมวด 6 อากรแสตมป์

 

ส่วน 1 การเสียอากร

 

 

ส่วน 2 เบ็ดเตล็ด

 

 

ส่วน 3 บทลงโทษ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022