เมนูปิด

 

หมวด 7 อากรมหรสพ (ยกเลิก)

            (ลักษณะ 2 ว่าด้วยอากรมหรสพตั้งแต่มาตรา 130 ถึงมาตรา 143 และบัญชีอัตราอากรมหรสพ ถูกยกเลิกโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2527 ใช้บังคับ 1 ม.ค.2528 เป็นต้นไป)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 16-10-2023