เมนูปิด

 หมวด 5 ภาษีป้าย (ยกเลิก)

    ( หมวด 5 ภาษีป้าย ตั้งแต่มาตรา 94 ถึง มาตรา 102 และบัญชีอัตราภาษีป้าย ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 มาตรา 3)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 26-10-2023