เมนูปิด

 

 ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิก)

     (ลักษณะ 3 ว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่มาตรา 144 ถึงมาตรา 164 ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022