เมนูปิด

หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ส่วน 1 ข้อความทั่วไป

 

ส่วน 2 ความรับผิดในการเสียภาษี

 

ส่วน 3 ฐานภาษี

 

ส่วน 4 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ส่วน 5 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ส่วน 6 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและการคำนวณภาษี

 

ส่วน 7 การยื่นแบบและการชำระภาษี

 

ส่วน 8 เครคิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ส่วน 9 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ส่วน 10 ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

 

ส่วน 11 การจัดทำรายงานและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสาร

 

ส่วน 12 อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน

 

ส่วน 13 เบี้ยปรับ - เงินเพิ่ม

 

ส่วน 14 บทกำหนดโทษ

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 27-10-2023