เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 124)

เรื่อง    กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดง รายการภาษี สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ยกเลิกความในข้อ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 104) เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน

                      “ข้อ 1 กำหนดให้การยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษีดังต่อไปนี้ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th เป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

                                (1) ภ.ง.ด.90 สำหรับผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้หลายประเภท หรือผู้มีเงินได้ประเภทเดียวแต่มิใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร

                                (2) ภ.ง.ด.91 สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงประเภทเดียว”

                      การยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือเป็นการยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากร และมิให้ใช้กับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเกินกำหนดเวลาตามที่กำหนด ในข้อ 3

 

                ข้อ 2  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 4 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 104) เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544

                      “การชำระภาษีตามวรรคหนึ่ง ผู้มีเงินได้จะชำระผ่านบริการรับชำระเงินทางไปรษณีย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากรก็ได้ และถ้ามีภาษีต้องเสียให้ชำระทั้งหมดในคราวเดียวกันด้วย”

 

                ข้อ 3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการยื่นรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2545

 

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022