เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ

 • ฉบับที่ 13 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
 • ฉบับที่ 12 กำหนดนิติบุคคลอื่น ตามมาตรา 5(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 469) พ.ศ. 2551
 • ฉบับที่ 11 กำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 • ฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการเฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโรงงานพร้อมที่ดินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อย้ายสถานประกอบการเข้าไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ฉบับที่ 9 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการออกใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ฉบับที่ 8 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ผู้ขายหลักทรัพย์ในกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน
 • ฉบับที่ 7 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของกิจการซื้อและขายคืนหลักทรัพย์ และฐานภาษีสำหรับกิจการซื้อและขายคืนหลักทรัพย์
 • ฉบับที่ 6 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษีและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
 • ฉบับที่ 5 การกำหนดกิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 • ฉบับที่ 3 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับรายรับจากการโอนทรัพย์สินในโครงการการแปลงทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์
 • ฉบับที่ 2 แบบเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ฉบับที่ 1 กิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022