เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์

 • ฉบับที่ 69 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินตามแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.๙) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับตราสารบางลักษณะ 
 • ฉบับที่ 68 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 • ฉบับที่ 67 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินตามแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับตราสารบางลักษณะ 
 • ฉบับที่ 66 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 • ฉบับที่ 65 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินตามแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับตราสารบางลักษณะ 
 • ฉบับที่ 64 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 58
 • ฉบับที่ 63 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 • ฉบับที่ 62 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินตามแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับตราสารบางลักษณะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 60
 • ฉบับที่ 61 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 58
 • ฉบับที่ 60 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินตามแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับตราสารบางลักษณะ
 • ฉบับที่ 59 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 58
 • ฉบับที่ 58 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ฉบับที่ 57 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 56
 • ฉบับที่ 56 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะ
 • ฉบับที่ 55 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37
 • ฉบับที่ 54 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37
 • ฉบับที่ 53 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37
 • ฉบับที่ 52 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสาร 28. (ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 21
 • ฉบับที่ 51 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37
 • ฉบับที่ 50 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้น อากรแสตมป์ สําหรับรายรับจากการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิม และต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
 • ฉบับที่ 49 กำหนดจำนวนเงินหรือราคาที่ผู้ขาย ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้รับเงินหรือผู้รับชำระราคาต้องออกใบรับ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 34
 • ฉบับที่ 48 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37
 • ฉบับที่ 47 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37
 • ฉบับที่ 46 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 33
 • ฉบับที่ 45 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 32
 • ฉบับที่ 44 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 22
 • ฉบับที่ 43 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสาร 28. (ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 21
 • ฉบับที่ 42 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นอากรแสตมป์เกี่ยวกับกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน
 • ฉบับที่ 41 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37
 • ฉบับที่ 40 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นอากรแสตมป์เกี่ยวกับธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
 • ฉบับที่ 39 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 22
 • ฉบับที่ 38 กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 22
 • ฉบับที่ 37 วิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะ เช่น เช่าที่ดิน เช่าซื้อ จ้างทำของ ฯลฯ
 • ฉบับที่ 36 ประเภทเงินได้พึงประเมินเพื่อยกเว้นอากรแสตมป์ สำหรับการมอบอำนาจให้บุคคลธรรมดาเป็นตัวแทนในการยื่นแบบฯ
 • ฉบับที่ 34 จำนวนเงินหรือราคาที่ผู้ขาย ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้รับเงินหรือผู้รับชำระราคาต้องออกใบรับ
 • ฉบับที่ 33 วิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • ฉบับที่ 32 วิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้
 • ฉบับที่ 29 วิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารลักษณะ 28.(ค)
 • ฉบับที่ 23 วิธีการในการออกใบรับและใบส่งของ และการยกเว้นในบางกรณี
 • ฉบับที่ 22 วิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตั๋วแลกเงิน เช็ค
 • ฉบับที่ 21 วิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสาร 28. (ข)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 27-12-2023