เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า

  • ฉบับที่ 4 กำหนดให้ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย มีบัญชีพิเศษ
  • ฉบับที่ 1 กำหนดให้ผู้ประกอบการค้าที่ต้องเสียภาษีการค้า หรือแม้ไม่ต้องเสียภาษีการค้าแต่ต้องเสียภาษีเงินได้ ปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับเป็นประจำวัน (ยกเลิก โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161))

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022