เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 126)

เรื่อง    กำหนดให้ผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลแจ้งข้อความ ตามมาตรา 17(2) แห่งประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2525 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลแจ้งข้อความต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 96) เรื่อง กำหนดให้ผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลแจ้งข้อความตามมาตรา 17(2) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2544

 

                ข้อ 2  ให้ผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร แจ้งข้อความเกี่ยวกับกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามแบบท้ายประกาศนี้

 

                ข้อ 3  แบบแจ้งข้อความตามข้อ 2 ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

                ข้อ 4  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

 

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

อธิบดีกรมสรรพากร

 

แบบแจ้งข้อความกรรมการ >>

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022