เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เรื่อง    กำหนดเอกสารหลักฐานการขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 (ฉบับที่ 2)

 

--------------------------------

 

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 317) พ.ศ.2541 อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดเอกสารหลักฐานการขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ไว้ดังต่อไปนี้

 

                      ข้อ   1   ให้ยกเลิกความใน (ค) ของข้อ 4 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดเอกสารหลักฐานการขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                                      "(ค) เอกสารหลักฐานตาม (ก) และ (ข) ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

 

                      ข้อ   2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022