เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เรื่อง    กำหนดสถาบันการเงินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้

 

--------------------------------

 

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 65 ทวิ (9)  แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 6 จัตวา (6) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 186 (2534) ออกตามความในประมวลรัษฎาการ ว่าด้วย การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 242 (2546) ออกตามความในประมวลรัษฎาการ ว่าด้วย การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศ ดังต่อไปนี้

 

                      ข้อ   1   กำหนดให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  เป็นสถาบันการเงิน

 

                      ข้อ   2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2546

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022