เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 9)

เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการออกใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 91/12 วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการออกใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสิทธิยื่น คำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด (ภ.ธ.01) ผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยให้ถือเป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะได้อีกวิธีหนึ่ง

 

                ข้อ 2  การยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามข้อ 1 ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ โดยให้ถือว่าวันเดือนปีที่ผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นวันเดือนปีที่ผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

                ข้อ 3  ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยแสดงรายการให้ถูกต้องครบถ้วน และต้องมีหลักฐานเอกสารตามรายการที่แสดงในคำขอจดทะเบียนภาษี ธุรกิจเฉพาะด้วย

 

                ข้อ 4  ให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจสอบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตว่าผู้ประกอบกิจการที่ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะได้ แสดงรายการถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการออกใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ผู้ประกอบกิจการ

 

                ข้อ 5  ให้เจ้าพนักงานสรรพากรดำเนินการออกใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20) ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ กรณีผู้ประกอบกิจการมีสถานประกอบการหลายแห่งให้ออกใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นรายสถานประกอบการ

 

                ข้อ 6  ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่หรือสรรพากรพื้นที่เป็น ผู้มีอำนาจออกใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกรมสรรพากรกำหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่หรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ รับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นั้น แล้วแต่กรณี

 

                ข้อ 7  ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจวินิจฉัย และคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศนี้ด้วย

 

                ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 21-08-2014