เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เรื่อง    กำหนดเอกสารหลักฐานการขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 423) พ.ศ. 2547 อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดเอกสารหลักฐานการขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ไว้ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสิทธินำค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ไปหักออกจากกำไรสุทธิหรือรายได้ก่อนเสียภาษี ได้แก่

                      (ก) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ที่เสียภาษีจากกำไรสุทธิ

                      (ข) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ที่ต้องเสียภาษี

 

                ข้อ 2 พื้นที่ที่จะปลูกป่า จะต้องเป็นพื้นที่ตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50

 

                ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ให้มีสิทธินำไปหักออกจากกำไรสุทธิหรือรายได้ก่อนเสียภาษีได้ไม่เกินอัตราไร่ละ 3,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกันนับตั้งแต่ปีที่เริ่มปลูก ดังนี้

 

ปีที่ 1 หักค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 2,000 บาทต่อไร่
ปีที่ 2 หักค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 500 บาทต่อไร่
ปีที่ 3 หักค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน500 บาทต่อไร่
รวม 3 ปี หักค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน3,000

บาทต่อไร่

 

                ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าดังกล่าวที่จะนำมาหักค่าใช้จ่ายได้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นป่าที่เริ่มปลูกในปี พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 หรือ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

 

                ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าตามข้อ 3 จะต้องมีเอกสารหลักฐานดังนี้

                      (ก) เอกสารหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการปลูกป่าจริงในพื้นที่เป้าหมาย ปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50

                      (ข) เอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าตาม (ก) ไปจริง

                      (ค) เอกสารหลักฐานตาม (ก) และ (ข) ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

                ข้อ 5  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2547

 

นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022