เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

 เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อการศึกษาและการวิจัย

-----------------------------------------------

 

                     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 422) พ.ศ. 2547 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อการศึกษาและการวิจัย ดังต่อไปนี้

 

                  ข้อ 1 ให้การนำเข้าสินค้าที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองว่านำเข้ามาเพื่อใช้ในการศึกษาและการวิจัยของหน่วยงานต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 

                         (1) สถานศึกษาของรัฐ

                         (2) สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

                         (3) หน่วยงานที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่และวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและการวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

                         (4) สมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยทางการศึกษา 

 

                  ข้อ 2 สินค้าที่นำเข้าตามข้อ 1 ต้องเป็นสินค้าที่ไม่มีการผลิตในประเทศเว้นแต่กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศตามกฎหมายเรื่องการลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร

 

                 ข้อ 3 ผู้นำเข้าตามข้อ 1 ต้องส่งหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการและข้อมูลที่เป็นหลักฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือลักษณะวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนหรือโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว และแจ้งสถานที่เก็บรักษาสินค้าและใช้สินค้าดังกล่าวต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานซึ่งผู้นำเข้าตั้งอยู่

 

                 ข้อ 4 กรณีผู้นำเข้านำสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มไปใช้ประโยชน์เพื่อการอื่นนอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเป็นเหตุให้สินค้านั้นต้องเสียอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือมีการโอนสินค้าไปให้ผู้ไม่มีสิทธิตามข้อ 1(1)(2)(3) และ (4) ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันนำเข้า ผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ผู้นำเข้าสินค้าแจ้งเป็นหนังสือให้กระทรวงศึกษาธิการทราบทันที เพื่อกระทรวงศึกษาธิการจะได้แจ้งให้กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีอากรเพื่อกรมสรรพากรตามกฎหมาย

 

                 ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการนำเข้าสินค้าตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548

 

ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

(นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022