เมนูปิด

(copy 1)

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เรื่อง    กำหนดแบบคำขอ/แบบแจ้งเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นแบบคำขอ/แบบแจ้งเกี่ยวกับ การตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร

 

----------------------------------------

 

                                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496  และข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการ ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  และข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.98/2544 เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร  ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.146/2548 เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548 และข้อ 2 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.122/2545 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.147/2548  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดแบบคำขอ/แบบแจ้งเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นแบบคำขอ/แบบแจ้งเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีดังต่อไปนี้

 

                             ข้อ 1  ให้กำหนดแบบดังต่อไปนี้ เป็นแบบคำขอ/แบบแจ้งเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร

                                              (1) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.02) สำหรับการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                                             (2) แบบคำขอทั่วไป (บภ.03) สำหรับ

                                                   (ก) การยื่นขอผ่อนผันการเข้ารับการอบรม

                                                   (ข) การขอแก้ไขทะเบียน

                                                   (ค) การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                                                   (ง) กรณีอื่น ๆ ที่มิได้มีการกำหนดแบบคำขอไว้โดยเฉพาะ

                                            (3) แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) สำหรับการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                                            (4) แบบคำขอให้พิจารณาวุฒิการศึกษา (บภ.05) สำหรับการยื่นคำขอให้พิจารณาวุฒิการศึกษากรณีวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนยังไม่ได้ให้การรับรองวุฒิการศึกษา

                                            (5) แบบคำขอแจ้งการเข้ารับการอบรม (บภ.06) สำหรับการแจ้งการเข้ารับการ

อบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                                            (6) แบบแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง (บภ.07) สำหรับการแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชี

                                           (7)  แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง (บภ.08) สำหรับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชี

                                                การยื่นแบบคำขอ/แบบแจ้งเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามวรรคหนึ่งให้ยื่นตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

 

                                   ข้อ 2 กรณีผู้ยื่นแบบคำขอ/แบบแจ้งตามข้อ 1 ประสงค์จะยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผู้ยื่นจะต้องยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ตามกำหนดระยะเวลาของการยื่นแบบคำขอ/แบบแจ้งที่อธิบดีกำหนด ซึ่งผู้ยื่นสามารถยื่นแบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

                                  ข้อ 3 การยื่นแบบคำขอ/แบบแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียม ผู้ยื่นจะต้อง นำใบชำระค่าธรรมเนียมที่พิมพ์จากระบบการยื่นแบบคำขอ/แบบแจ้งไปยื่นชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ทางระบบ Teller Payment หรือชำระผ่านทาง Mobile Banking ด้วยการอ่าน QR Code ที่ปรากฏบนใบชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้ยื่นแบบคำขอ/แบบแจ้ง และสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ภายหลังจากที่ได้ชำระค่าธรรมเนียม 3 วันทำการ หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นตามที่กรมสรรพากรกำหนด”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป)

 

                         ข้อ 4 การยื่นแบบคำขอ/แบบแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่จะต้องยื่นเอกสารหลักฐาน  ผู้ยื่นจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับไปยัง สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้ยื่นแบบคำขอ/แบบแจ้ง โดยกรมสรรพากรจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นสำคัญ เว้นแต่เอกสารหลักฐานการเข้ารับการอบรมที่ต้องยื่นพร้อมการแจ้งการเข้ารับการอบรม และหนังสือตอบรับงานที่ต้องยื่นพร้อมการแจ้งรายชื่อกิจการที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี ให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน ณ สำนักงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ได้เข้ารับการอบรมหรือนับแต่วันที่ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชี

 

                        ข้อ 5 เงื่อนไขในการยื่นแบบคำขอ/แบบแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร

                                          (1) การยื่นแบบคำขอ/แบบแจ้ง ผู้ยื่นจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองข้อความที่บันทึกลงในแบบคำขอ/แบบแจ้งดังกล่าว หากภายหลังกรมสรรพากรตรวจพบว่าข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง ผู้ยื่นจะต้องรับผิดชอบต่อข้อความที่ได้บันทึกไว้ และกรมสรรพากรจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ในกรณีที่ผู้ยื่นได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว   

                                         (2) การยื่นแบบคำขอ/แบบแจ้งที่ผู้ยื่นจะต้องชำระค่าธรรมเนียม หรือนำส่งเอกสารหลักฐาน หากผู้ยื่นมิได้ชำระค่าธรรมเนียมหรือนำส่งเอกสารหลักฐานตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าการยื่นแบบคำขอ/แบบแจ้งดังกล่าวเป็นโมฆะ

 

                       ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548

 

ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

(นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

อธิบดีกรมสรรพากร

 

 

หนังสือตอบรับงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี >>

บ.ภ.02 >>

บ.ภ.03>>

บ.ภ.04>>

บ.ภ.05>>

บ.ภ.06>>

บ.ภ.07>>

บ.ภ.08>>

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022