เมนูปิด
:: ข้อหารือภาษีอากร ::
ข้อหารือภาษีอากร
เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่
กค.0811/4818การชำระค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม30 พ.ค. 2545
กค 0811/5016 การชำระค่าบริการวงจรความเร็วสูงระหว่างประเทศ4 มิ.ย. 2545
กค 0706(กม.09)/026 การจ่ายค่าจดทะเบียน Web Address และค่าเช่าพื้นที่บน Server 7 ม.ค. 2546
กค 0706/6478 การขายธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์2 ก.ค. 2550
กค 0706/4070 การให้บริการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์27 พ.ค. 2552
กค 0706(กม.05)/3655 การขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 1 มิ.ย. 2553
กค 0702/3805 การซื้อ - ขาย รูปภาพผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 4 มิ.ย. 2553
กค 0702/พ.8679 การให้บริการข่าวบนเว็บไซต์และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ19 ธ.ค. 2551
กค 0702/5435 การให้บริการเกมส์ออนไลน์บนเว็บไซต์และได้มีการใช้บริการในต่างประเทศ 29 ส.ค. 2551
กค 0706/พ./6172 การโฆษณาเว็บไซต์และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ2 ก.ค. 2546
กค 0706(กม.05)/1022 การจ่ายค่าบริการให้กับเว็บไซต์ในต่างประเทศ8 ธ.ค. 2547
กค 0706/6506 การจ่ายค่าโฆษณาให้กับเว็บไซต์ในต่างประเทศ3 ก.ค. 2550
กค 0706/9922 อากรแสตมป์ กรณีค่าบริการจากการใช้ข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์30 พ.ย. 2549
กค 0702/7386 การบริการเทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์ในต่างประเทศ12 ก.ย. 2554
กค 0811/11792 การจ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ตไปต่างประเทศ20 ธ.ค. 2544
กค 0706/พ./9322 การจ่ายค่าโฆษณาและค่าserverในต่างประเทศ10 พ.ย. 2549
กค 0706/4327 กรณีบริษัทต่างด้าวให้บริการเว็บไซต์ประกอบธุรกิจในประเทศไทย4 พ.ค. 2547
กค 0706/พ./4141 การให้บริการวิจัยข้อมูลและส่งผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์19 เม.ย. 2550
กค 0706/4622 การบริการฝึกอบรมออนไลน์7 มิ.ย. 2548
กค 0702/7064 การบริการธุรกรรมด้านบัตรเครดิตกรณีส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยน14 ก.ย. 2553
กค 0706/8872 การขายตั๋วโดยสารระหว่างประเทศแบบแพ็คเก็จ17 ก.ย. 2546
   
   
 
 

ปรับปรุงล่าสุด: 14-10-2014