เมนูปิด
วิดิทัศน์
วิดิทัศน์
การเสียภาษีของผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce
จัดบรรยายโดยวิทยากรจากกรมสรรพากร
แบ่งเป็น 4 เรื่อง ได้แก่
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร
2.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3.ภาษีเงินได้นิติบุคคล
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทั้งหมดจำนวน 7 ไฟล์
 
 

 

1234567

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-08-2015