เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่: : 408452
เรื่อง: : ภาระภาษี กรณีขายธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โดเมนเนม อีเมล์โฮสติ้ง โคโลเคชั่น
 
คำถาม: : บริษัท ก ประกอบธุรกิจทางด้านอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ ซึ่งให้บริการร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป (Catalog online)
                โดยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า และบริการ eShopping Mall ครบวงจร เพื่อให้บริการแก่ร้านค้าที่ประสงค์จะมีหน้าร้านไว้ขายสินค้าและบริการ รวมทั้งบริการ
                จดทะเบียนโดเมนเนมอีเมล์โฮสติ้ง และโคโลเคชั่น ได้ตกลงขายธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ให้แก่บริษัท ข (บริษัทผู้ซื้อ) ซึ่งจะได้รับการโอนลิขสิทธิ์
                สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิในการใช้เว็บไซต์ หรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ก โดยมีการแบ่งจ่าย
                ค่าตอบแทนเป็น 2 ส่วน คือ อัตราร้อยละ 30 เมื่อลงนามในสัญญา และที่เหลือจะชำระเมื่อบริษัท ก  ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาครบถ้วนแล้ว บริษัทผู้ซื้อจะต้องหักภาษี
                ณ ที่จ่าย หรือไม่ และบริษัท ก มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 
คำตอบ: :
                1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
                ในกรณีที่บริษัท ก ขายธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ได้แก่ เว็บไซต์ รูปแบบหน้าเว็บไซต์ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาเป็นระบบต่างๆ สิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ชื่อเสียงทางการค้า หรือ กู๊ดวิลล์ ข้อมูลความเป็นสมาชิกของร้านค้า รายชื่อลูกค้า เงินได้จากการขายทรัพย์สินไม่มีรูปร่างดังกล่าว ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 3/2(1) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
                หากการขายธุรกิจมีการโอนสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างอื่นๆ ด้วย เงินได้จากการโอนทรัพย์สินอื่นๆ นั้น เป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด
                2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
                 การขายสินค้าทั้งที่ไม่มีรูปร่างและที่มีรูปร่าง ให้แก่บริษัทผู้ซื้อในไทย เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าโดยผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัท ก มีหน้าที่ต้องนำมูลค่าจากการขายสินค้าดังกล่าว มารวมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7 ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร มีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ตามมาตรา 78/3(1) หรือ มาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี
                หากการขายธุรกิจเป็นการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 77/1(8)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร การโอนดังกล่าวไม่ถือเป็นการขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด

ปรับปรุงล่าสุด: 01-10-2014