เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เรื่อง    ขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                เนื่องจากได้มีการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการ ตามมาตรา 3(5) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 และตามมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 และการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น ตามมาตรา 3(6) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 และตามมาตรา 4(6) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก่อนวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2542 โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ แต่ต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ ตามมาตรา 89/1 และมาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2544

 

                เพื่อเป็นการบรรเทาภาระเบี้ยปรับ สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งได้รับแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีดังกล่าวแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 อัฏฐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงประกาศดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้รับแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ยังมิได้ชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน หรือชำระภาษีบางส่วน และมิได้อุทธรณ์การประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ และเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับตามมาตรา 89/1 และมาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ธุรกิจเฉพาะจะได้รับสิทธิในการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับเบี้ยปรับเช่นเดียวกับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2544

 

                ข้อ 2  ประกาศนี้ไม่มีผลต่อภาษีอากรที่ได้เสียหรือชำระไปแล้วก่อนวันที่ที่ลงในประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2544

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022