เมนูปิด
คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯพ.ศ.2558
 
 

Thai

Infographic

1. การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต่างไปจากแบบแนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 62) เรื่อง กำหนดแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2539
infographic
2. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ประกอบการมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครinfographic
3. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ประกอบการมีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครinfographic
4. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มบนเว็บไซต์กรมสรรพากรinfographic
5. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีผู้ประกอบกิจการมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครinfographic
6. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีผู้ประกอบกิจการมีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครinfographic
7. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะบนเว็บไซต์กรมสรรพากรinfographic
8. การขออนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนinfographic
9. การขอรับใบผ่านภาษีอากรของคนต่างด้าวinfographic
10. การขอเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสรรพากร
ในการจัดอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรให้กับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
infographic
11. การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรและการออกใบอนุญาตinfographic
12. การยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรinfographic
13. การขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวinfographic
14. การขอเพิ่มสถานประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวinfographic
15. การดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC)infographic

ปรับปรุงล่าสุด: 06-10-2021